Košice-Juh, Miškovecká 22
040 11
Košice-Juh, Miškovecká 22

Packeta - Madagaskar park,