Praha 5, Smíchov, Viktora Huga 14/2
150 00
Praha 5, Smíchov, Viktora Huga 14/2

Packeta - The Candy Store

monday
10:30–14:30
tuesday
10:30–14:30
wednesday
10:30–14:30
thursday
10:30–14:30
friday
10:30–14:30